Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh

Nếu không tập trung quan sát, bạn sẽ không thể tìm ra hết các điểm khác nhau giữa những bức tranh.

Câu 1: Tìm ít nhất 6 điểm khác biệt giữa hai hình?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-khac-biet-giua-nhung-cap-tranh-4007910-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Tìm ít nhất 9 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-khac-biet-giua-nhung-cap-tranh-4007910-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Tìm ít nhất 12 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-khac-biet-giua-nhung-cap-tranh-4007910-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Tìm ít nhất 7 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-khac-biet-giua-nhung-cap-tranh-4007910-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Tìm ít nhất 8 điểm khác biệt?

Tìm điểm khác biệt giữa những cặp tranh - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-khac-biet-giua-nhung-cap-tranh-4007910-p6.html”>>>Đáp án

Theo 7-second riddles