mục chế độ báo định kỳ trong lĩnh vực xây dựng

alt

Ảnh minh họa ( Internet)

Theo đó, danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước của Bộ xây dựng gồm 38 nội dung, đơn cử như:

– Báo cáo công tác thẩm định và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc chuyên ngành của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa (quý);

– Báo cáo về tình hình cấp phép động xây dựng và công tác quản lý động xây dựng của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh (năm);

– Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý (năm);

– Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư trong lĩnh vực xây dựng (năm);

– Báo cáo tình hình phát triển đô thị (năm);

– Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh;

– Báo cáo về cây xanh đô thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện (năm);

– Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị của Sở Xây dựng (năm);

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình (năm);…

Quyết định 751/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019.

Châu Thanh

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Theo thuvienphapluat.vn

Chính Sách Mới